תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט "משק בנימין"
(המופעל ע"י "הקמעונאי" ראובן חי בנימין) 

להלן "החברה" = משק בנימין.

 1. אתר "משק בנימין – גידולים חקלאיים" (http://www.m-binyamin.co.il) הינו חנות וירטואלית, לרכישת מוצרים ו/או שירותים ע"י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
 2. בעלים של האתר ומפעילו הינו חברת/ ע.מ "משק בנימין", ע.מ. 307957449, מושב מנוחה 54 (להלן: "האתר" ו/או "החברה").
 3. באתר ניתן לרכוש ירקות, פירות ומוצרים נלווים שונים, לבית, לגן ולעסק.
 4. רכישת הפריטים השונים דרך האתר נעשית לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
  השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה, אפוא, מטעמי נוחות גרידא.
 6. תקנון זה מהווה הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, בין המשתמש לבין החברה.

על כן, גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו משמשים, מיניה וביה, כהסכמה, מצד המשתמש, בדבר קבלתן של הוראות התקנון וכהתחייבות מצדו לנהוג על פיהן.

 1. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו של תקנון זה, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר זה.
 2. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר, אגב ביצוע הפעולה, כי הוא מודע לכלל הוראותיו של התקנון, כי הוא מקבל אותן על עצמו וכי לא תהיינה לו, ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיה של החברה, עפ"י תקנון זה.
 3. בתקנון זה, "משתמש" יכול שיהיה כל אדם, לרבות גוף, יחיד או רבים, ולרבות תאגיד.
 4. המשתמש באתר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את התקנון ו/או תנאי זה או אחר מתנאי השימוש באתר, כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. רכישת פריטים באמצעות האתר תתאפשר למשתמש שהנו אזרח ו/או תושב ישראל ו/או אדם בעל היתר שהייה חוקית בישראל, זאת בתנאי שהמשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שגילו עולה על 18 שנים בעת השימוש באתר.
 7. במידה והמשתמש הנו קטין, או אם אין הוא רשאי לבצע פעולות משפטיות מסוג הפעולות שניתן לבצע באתר ללא אישור אפוטרופוס, חייב הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו, ביחס להוראות התקנון, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
 8. על הורה של קטין ו/או על האפוטרופוס שלו חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר ביחס לתקנון ולפקח על פעילותו של הקטין, על מנת שזה יפעל בהתאם להוראותיו של תקנון זה ולא יחרוג ממנו או יפר אותו.
 9. כל פעילות שתבוצע על ידי קטין באמצעות אתר זה תהווה, בין היתר, גם הסכמה מצד הקטין ו/או מצד הורהו לאמור בתנאיו של התקנון.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שייעשה ע"י מי מן המשתמשים באתר זה, אם לא יעמוד המשתמש באחד, או יותר, מתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה כלשהי מראש.
 12. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הנוסח המחייב והקובע של התקנון ותנאי השימוש באתר הנו הנוסח המפורסם על ידה באתר.
 13. ייתכן והאתר יהיה מושבת, מעת לעת, בין עקב תקלות שאינן בשליטת החברה – אשר, מעצם טבען, עלולות להתרחש בכל עת – ובין בשל עבודות תחזוקה שונות, אם יזומות ואם מאולצות, ובין מסיבות אחרות כלשהן.
  למשתמש, בכל מקרה, לא תהיינה, בשל כך, טענות כלשהן כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 14. החברה גם תהא רשאית לשנות ו/או להפסיק, בכל עת, את פעילותו של האתר, באופן מלא ו/או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך, זאת מבלי שלמשתמש/ת תהיינה, בשל כך, טענות כלשהן, כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 15. החברה גם רשאית, בכל עת, לגרוע או להפסיק את מכירתם של פריטים מסוימים ו/או להוסיף למגוון הפרטים הנמכרים באתר פריטים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים ו/או הפריטים המוצעים למכירה באתר, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת. עשתה כן החברה – לא תהא למשתמש, בשל כך, טענות כלשהן כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 16. על המשתמש לקרוא, בעיון רב, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. שימוש באתר ע"י המשתמש – לרבות, ו/או בייחוד, רכישת פריטים כלשהם באתר – יהווה גם כהצהרה, מצד המשתמש, על כך שהוא קרא, בעיון, את כלל הוראותיו של תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, הבין היטב את תוכנו, קיבל אותו על עצמו והסכים לו.
 17. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו של תקנון זה – עליו להימנע משימוש כלשהו באתר זה.
 18. מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות הדין הישראלי, מכירת מוצרים המכילים אלכוהול מותרת אך ורק למשתמשים בגירים, שגילם עולה על 18 שנים.
  לפיכך, הזמנת מוצרים המכילים אלכוהול כוללת בחובה, מיניה וביה, הצהרה מצד המשתמש בדבר היותו בגיר, הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי הדין.
 19. זאת ועוד: לפי הוראות החוק, לא ניתן, בכל מקרה (בלא כל קשר לגיל המזמין) לספק למאן דהו משקאות אלכוהוליים מן השעה 23:00 ועד ל-06:00 שלמחרת.
 20. לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ), זאת למעט מוצרים אשר, עפ"י הדין, אינם חייבים במע"מ.
 21. המועד הקובע לעניין מחירו של המוצר הוא מועד הכנת ההזמנה ע"י החברה, זאת להבדיל ממועד יצירת ההזמנה ע"י המזמין.
  על כן, בביצוע ההזמנה נותן, למעשה, המזמין את הסכמתו לכך, שייתכנו שינויים בין מחיר המוצר שהזמין כפי שהיה בעת שביצע את ההזמנה, ו/או במועד שבה נשלחה ההזמנה ע"י המזמין באתר, לבין המחיר הסופי של המוצר, שבו יחויב הקונה, כפי שזה יהיה בעת הכנתה של ההזמנה ע"י החברה.
 22. חלק מן המוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה לפי משקל, אשר משפיע באופן ישיר על עלות המוצרים.
  החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ ולפעול לכך שמוצרים מעין אלה יסופקו בהתאם למשקל שהתבקש בהזמנה, אולם, מטבע הדברים, תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל.
  העלות הסופית תחושב, כמובן, לפי המשקל שיסופק בפועל, מבלי שלמזמין תהא כל טענה כנגד החברה, ו/או מי מטעמה, בשל אותה סטייה.
 23. החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות כנגדה בשל כך.
 24. ככל שמוצר שהוזמן ע"י משתמש לא יהיה זמין, בעת הכנת ההזמנה, במלאים של החברה, תהיה החברה פטורה מלספק אותו למזמין. במקרה שכזה, ייעשה ע"י החברה ו/או מטעמה מאמץ ליצור קשר עם המזמין, על מנת להודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי והחברה תהא אף רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי, מבלי שלמזמין תהיה בשל כך כל טענה כנגד החברה.
 25. משתמש המעוניין לרכוש מאת החברה פריטים באמצעות האתר, יסמן את הפריט הנבחר, את הכמות הרצויה ואת שאר פרטי המידע הנדרשים, על פי שיקול דעת החברה. כן יציין המזמין את אופן אספקת המשלוח הרצוי על ידו – בדואר שליחים (בתחומי מדינת ישראל בלבד) או באיסוף עצמי (להלן: "הזמנה").
 26. ניתן לשלם את עלות ההזמנה, באתר באמצעות כרטיס אשראי.
 27. על מנת לשלם את עלות ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי באתר, על המשתמש לבחור בתשלום ולהזין את פרטי כרטיס האשראי ואת הפרטים האישיים הנוספים הנדרשים, כגון: שם המזמין, שם בעל כרטיס האשראי, כתובתו/ם המדויקת, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון וכן פרטים דומים נוספים, ככל שידרשו לשם ביצוע העסקה.
 28. חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי סליקה מאובטחים. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה, באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר על ידו בעת ביצוע ההזמנה, אודות פרטי ההזמנה שביצע.
  אישור סופי בדבר ביצוע העסקה (להלן: "האישור הסופי") יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע"י חברות האשראי (להלן: "עסקה") ואישור העסקה על ידה/ן.
 29. הרישום באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות, למעט משלוח הודעות מטעם החברה בדואר אלקטרוני, שלא תהוונה ראיה לנכונות הפעולות.
 30. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי. כן מתחייב המשתמש להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות: שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אחר שיידרש הימנו לשם ביצוע עסקת הרכישה.
 31. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להפסיק את תהליך הרכישה באופן מיידי ו/או לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע"י משתמש, זאת במידה והוזן ע"י המשתמש מידע שאינו נכון ו/או שקרי ו/או שאינו אמיתי ו/או מכל סיבה אחרת, כפי שתראה החברה לנכון.
 32. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: "טעות"). עם היוודע לה דבר הטעות תפעל החברה לתיקון הטעות באופן מידי ותיידע את המשמש לגבי הטעות. רכישת פריטים ע"י המשתמש תתאפשר רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול העסקה ו/או בגין אי אספקת הפריטים.
 33. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך בדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע ההזמנה על ידו. במקרה שכזה, היה והמשתמש לא יסדיר, בתוך זמן סביר, את התשלום בגין ההזמנה, באשראי או בדרך חלופית אחרת שתהיה מקובלת על החברה, תהיה החברה רשאית להתייחס אל ההזמנה כמבוטלת.
 34. משך הזמן שיידרש לחברה להכנת ההזמנה ומשלוחה למשתמש יימנה החל מהמועד שבו יתקבל אישור סופי מחברות האשראי, בנוגע לתשלום בגין ההזמנה.
 35. בגין אספקת הפריטים תגבה החברה, במישרין ו/או באמצעות מטעמה, דמי משלוח שיתווספו למחיר הכולל של ההזמנה, כמפורט באתר ו/או בבירור מחיר המשלוח וסוג המשלוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לשנות את מדיניותה לעניין משלוח הזמנות, לרבות הגבלת או צמצום האזורים שאליהן יבוצעו משלוחים של הזמנות.
 36. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה, כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכיוצא באלה מגבלות, תיצור החברה קשר עם המשתמש על מנת לתאם עמו אספקה למען חלופי אפשרי או לאיסוף עצמי, בכפוף לנקודות האיסוף האפשריות, שבהן נוהגת החברה לבצע משלוחים מסוג המשלוח שהוזמן ע"י המשתמש.
 37. זמני אספקת הפריטים יהיו בהתאם להנחיות חברת הדואר ו/או חברת השילוח והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהן. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד (א'-ו' לא כולל ימי שבת וימי חג) .
 38. החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שייגרם בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר ו/או השילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.
 39. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג בפני השליח את תעודת הזיהוי שבאמצעותה נעשתה ההזמנה ו/או את כרטיס אשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה.
 40. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל אספקת פריט כלשהו מפריטים שבנוגע אליהם נפלה שגיאה ו/או שגגה ו/או טעות סופר ו/או פליטת קולמוס, בין ביחס לתיאורו, מחירו, מועד אספקתו, דמי המשלוח בגינו וכיוב'.
 41. משתמש שביצע הזמנה לא יהא רשאי לבצע איסוף עצמי של הפריטים מהסניף של החברה, כפי שאלה יפורטו באתר.
 42. איסוף מוצר לא יתאפשר כלל. אלא אם כן נאמר במפורש למשתמש/מזמין בהודעת סמס ו/או WHATSAPP ואימייל.
 43. כל תלונה מצד משתמש ו/או בקשה לטיפול בבעיה תימסרנה לחברה דרך פניה באתר החברה, ולא באמצעות חנויות רשת החברה. מזמין הפונה באמצעות חנויות רשת החברה מודע לכך, כי פנייתו לא בהכרח תיענה ו/או תטופל, מאחר ומדובר בנקודות איסוף בלבד.
 44. ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), או לחילופין, החלפת מוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – הביטול יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות באתר.
  במקרה של ביטול כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).
 45. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה ו/או במשלוח לכתובת החברה ללא עלות.
 46. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תיעשה בכפוף לתנאים הבאים:
  • החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.
  • ב. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה באתר האינטרנט בלבד, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 47. בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאית הנהלת החברה לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר מגורם אחר.
 48. במקרה של עיכובים במועד המשלוח או האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שלא בשליטתה – לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו') ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל – למזמין לא תהיינה טענות כלשהן כנגד החברה. למען הסר ספק יובהר, כי לא יהיה בעיכוב, כאמור, כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור ההזמנה שביצע.
 49. ככל והמזמין לא יאותר ע"י השליח או במידה והמזמין אישר זאת מראש, יהיה השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שנקבע לביצוע המשלוח, אף אם המזמין לא יימצא בו בעת ביצועו של המשלוח (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בפתח דלת ביתו של המזמין ו/או בית העסק שלו ו/או של ו/או אצל מי מטעמו).
 50. במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין, כאמור, על המזמין ליצור קשר מיידי עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על כך. לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליט שלא לפצות את המזמין, בכל דרך שהיא, בשל קרות מקרה מסוג זה.
 51. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה, בכל עת וככל שיראה לה לנכון, לרבות במקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את התקנון ו/או את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה ו/או מעשה שיש בהם כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האתר ו/או במקרה בו נפלה טעות כלשהי ביחס לאיזה מן הפריטים ו/או המוצרים.
 52. במידה והמשתמש יהיה מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן, בשל כך שפריט שסופק לו לא "השביע את רצונו" ו/או לא "מצא חן בעיניו" או לשם החלפת מידת המוצר, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של "החברה". במקרה שכזה, עלות השבת הפריט לחברה תהיה על חשבונה. ככל שיבחר המזמין להחזיר את פריט באמצעות נקודות האיסוף המפורטות באתר, יוחזר זיכוי ו/או החזר כספי רק באמצעות החברה (ולא באמצעות הסניף שאליו החזיר את המוצר)
 53. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לפעול בהתאם להנחיות הקבועות בחוק בעניין ביטול עסקה, על מנת לבטל את עסקה ולקבל זיכוי בגין הביטול. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים גם את הוצאות המשלוח, ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר שסופק לבין תכונותיו כפי שהן מופיעות באתר (אז לא ייגבו מהמזמין דמי ביטול כלשהם).
 54. החברה עושה כמיטב יכולתה לשם אבטחת מידע, לרבות מידע הנוגע למשתמשים, זאת תוך שהיא מייחסת חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתר מסחר אלקטרוני בפרט.
 55. על מנת לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת באופן מאובטח ובהתאם לתקני האבטחה המחמירים של חברות כרטיסי האשראי /
 56. החברה נוקטת, כמקובל בעניינים אלה, באמצעי זהירות מחמירים, על מנת לשמור על אבטחת המידע וסודיותו, אולם במקרים של כוח עליון ו/או מקרים שאינם בשליטת החברה, דוגמת חדירות ו/או פריצות זדוניות ו/או בלתי חוקיות ע"י צדדים שלישיים, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של שימוש לא חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ע"י צד ג'.
 57. מדיניות הפרטיות של החברה חלה על הן על התכנים והנתונים שימסרו ע"י המשתמש בעת הרישום לאתר והן על המידע שייאסף על המשתמש בזמן גלישתו באתר.
 58. החברה לא תעשה שימוש במידע האמור ללא הרשאה מתאימה מצד המשתמש והיא תאפשר גישה למידע זה לעובדי החברה /או המורשים על ידה בלבד.
 59. השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעותו יהווה אישורם של תנאי השימוש ע"י המשתמש, כמו גם הסכמה של המשתמש לכך שהחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע (לרבות פרטיו של המשתמש ו/או פרטי שימושו של המשתמש באתר), כפי שזה נקלט באתר ו/או במחשבי החברה והסכמה לכך שהחברה תאסוף את הפרטים והנתונים שנמסרו ע"י המשתמשים למאגרי המידע של החברה, למעט פרטי כרטיסי האשראי, זאת, בין היתר, על מנת ליצור עימו קשר, לשגר אליו לו דיוור שוטף בנוגע לאתר ו/או לחברה, לרבות הצעות ו/או מבצעים חדשים, בכל אמצעי התקשורת, לרבות באמצעות מסרונים, סמס, פקס, הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני וכד', זאת הן לשם קידום מטרות שיווקיות; והן לשם עידוד נאמנות המשתמש לחברה; ניתוחים ו/או מחקרים סטטיסטיים, עריכת סקרים ו/או כל שימוש אחר בקשר להרשמתו של המשתמש באתר; צרכים פנימיים, כגון: צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; צרכים תפעוליים; לצורך מתן שירותים למשתמש ו/או לשם הבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 60. המשתמש ו/או המזמין ו/או הנרשם לאתר מצהיר, כי ידוע לו שעם הרשמתו לאתר ו/או לאפליקציה הוא מסכים לקבל הודעות מסוג "דחיפה" (push notifications), לרבות הודעות שעשויות לכלול דיוור שהנו בבחינת "דבר פרסומת", כהגדרת מונח זה בסעיף 30א' של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.
 61. ידוע למשתמש, כי בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, כמו גם לפי הוראות הדין, המשתמש רשאי לבטל, בכל עת, את הרשות שניתנה על ידו לחברה לשגר אליו הודעות בדחיפה, כאמור לעיל, זאת באמצעות שינוי הגדרות המשתמש שלו באתר ובאפליקציה.
 62. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים, ו/או העלולים לפגוע, בחברה, או, במקרה שעשה מעשה הפוגע או העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 63. זכויות הקניין הרוחני באתר – לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שם החברה, שם המתחם, דפי החברה, כלל הרכיבים באתר, מאגרי המידע, סימני המסחר, מידע סודי, מידע אודות הגולשים ו/או המשתמשים – הנם רכושה וקניינה הפרטי והבלעדי של החברה.
 64. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
 65. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים שיפורסמו ע"י החברה באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ו/או בתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (לכשתינתן, ככל שתינתן)
 66. אין לאסוף נתונים מן החברה באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן החברה (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 67. שם האתר, שם המותג, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיוב' – הם כולם רכושה של החברה בלבד.
  אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 68. האתר, על התכנים שבו, חוסה תחת הגנתם של חוקי זכויות היוצרים בישראל, במדינות אחרות והנו כפוף לאמנות בינלאומיות.
 69. המשתמש מסכים, מאשר ומצהיר, כי קרא את כל תנאי השימוש שבתקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיהם ומסכים גם לכך שאם יסתבר בדיעבד שהצהרתו הייתה שקרית וכי הוא לא קרא את תנאי השימוש ו/או לא במלואם, הוא נותן מראש את הסכמתו לכך, כי תנאי שימוש אלה יחולו עליו ויחייבו אותו, לכל דבר ועניין, כלפי החברה ו/או אחרת.
 70. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, בתקנון החברה ובאתר עצמו, להסיר תכנים ופרסומים, לשנות את מבנה או תכני החברה, לשנות את עלויות הפריטים, המגוון וההיצע ולערוך כל שינוי אחר כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ומבלי כל הודעה מראש.
 71. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין.
 72. החברה תהיה רשאית, לצורך קידום המטרות המנויות לעיל, להעביר, מעת לעת, את המידע, או חלקים ממנו, כפי שזה ייאגר על ידה ו/או במחשביה, אודות משתמשים, או חלק מהם, לגופים אחרים, איתם מקיימת החברה יחסי גומלין של שיתוף פעולה, ו/או לכל גורם נוסף שיעניק לחברה ו/או למשתמשים שירותים ו/או הטבות, על פי שיקול דעתה. גופים אחרים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (לצורך אותן מטרות), כאמור לעיל, הכל בכפוף להוראות הדין.
 73. לאור להסכמת המשתמש, הנתונה לה מעצם שימושו של המשתמש באתר, ובהתאם לה, החברה תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, ובכל עת, בדיוור ישיר לצורך מתן הצעות לשירותים שונים ו/או הטבות שונות של החברה, הניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה, וזאת באמצעות המדיות האלקטרוניות השונות, לרבות: דואר אלקטרוני, מסרונים ,(SMS or WhatsApp)פקסימיליה ו/או באמצעות הרשתות החברתיות השונות ו/או מערכות חיוג אוטומטיות ו/או באמצעות הטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מאת המשתמש.
 74. ידוע למשתמש כי באתר החברה ו/או באפליקציה שלה נעשה שימוש בהודעות מסוג "דחיפה" למכשירי טלפון ניידים (push notifications) וכי לאור שימושו באתר יישלחו אליו, מעת לעת, ע"י החברה, אל מכשירי הטלפון שלו, הודעות דחיפה כאמור, אשר עשויות לכלול, בין היתר, הצעות ו/או הטבות ו/או פרטים אודות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגע לאתר או לאפליקציה של החברה. ההודעות יישלחו, כאמור, מעת לעת, ע"י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש יוכל, בהתאם להוראות הדין ו/או הוראותיו של תקנון זה, לבטל, בכל עת שבה יחפוץ, את האפשרות לקבל למכשיריו הודעות מעין אלה, וזאת ע"י שינוי הגדרות המשתמש שבחשבונו של המשתמש באתר החברה ו/או עי שינוי הגדרות האפליקציה שלו במכשיריו הוא.
 75. מובהר, כי החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שנאסף ו/או ייאסף על ידה יחד עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוחים כלליים ו/או עסקיים ו/או כלכליים. כך, למשל, החברה תהיה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר ו/או המאפיינים ו/או השירות ו/או המוצרים הפופולאריים ביותר בקרב המשתמשים באתר שלה. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים לו תוכן ו/או פרסום ממוקדים ו/או אינדיבידואליים.
 76. ככל שיהיו באתר קישורים לשם גישה לאתרים אחרים, שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו, החברה מבהירה בזאת מראש, כי אתרים אחרים שכאלה עלולים/עשויים לבקש ו/או לאסוף ביחס לגולשים, המשתמש בכללם, מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ויכול אף, במקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים אלה.
 77. החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים – לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום – להציג פרסומות באתר.
  גופים אלה עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב למיניהן, דוגמת "עוגיות" ("Cookies"), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים הצופים ו/או מבצעים אינטראקציה עם אתרם ו/או הפרסומות שלהן.
  יובהר ויודגש, כי השימוש שעשויות חברות אלה לעשות באותן"Cookies" כפוף, מטבע הדברים, למדיניות הפרטיות שלהן, ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 78. כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר, כמפורט בתנאי השימוש, תוכל החברה, בכפוף לכל דין, לשלוח לו דיוור ישירים, לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות או תוכן מיוחד.
 79. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים.
 80. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים, עוד טרם שינה המשתמש את העדפותיו שלו ו/או בטרם עדכן את המידע הנוגע אליו, עלול המשתמש להידרש לשנות את ההעדפות שלו במישרין אל מול אותם צדדים שלישיים, כאמור.
 81. החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד ו/או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובתIP , סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, זמני הגישה, תוכן של "עוגיות" (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת החברה המפנה.
 82. כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת.
 83. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie) עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. מרבית הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות .(cookies) אם יבחר המשתמש לסרב לקבל "עוגיות" (cookies) , עליו לתת דעתו לכך, כי לא יוכל הוא להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים ו/או השירותים של החברה ו/או אלה המוצעים באתר החברה.
 84. החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
 85.  
 86. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים, מטבע הדברים, ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת לכך ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
 87. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטתה.
 88. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע שלגביו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו, כאמור לעיל.
  פנייה כזאת יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 17:00 בטלפון שמספרו הוא: 050-6570404, כמו גם בדוא"ל שכתובתו: mbinyamin02@gmail.com   .
 89. מובהר בזאת, כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר שצוינו לעיל ו/או במועדי זמינותו של מוקד שירות הלקוחות, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמש, במקרה שכזה, לא תהיינה טענות כלשהן נגד החברה בשל כך.
 90. ככל שהמידע שבמאגר המידע של החברה ישמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה.
 91. בקשה לשינוי מועד אספקת המשלוח, תתאפשר עד 24 שעות לפני יום קבלת המשלוח שנבחר ע"י הלקוח. הבקשה תעשה בכתב במייל ו/או בהודעת ווטסאפ ויש לקבל על כך אישור משירות הלקוחות. פנייה כזאת יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 עד 17:00 בווטסאפ שמספרו הוא: 050-6570404, כמו גם בדוא"ל שכתובתו: mbinyamin02@gmail.com
 92. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה.
 93. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As is) והמשתמש משחרר את החברה ומנהליה מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי החברה.
 94. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וידוע למשתמש, כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה לבין הפריט במציאות
 95. פגם במוצר/ חוסר שביעות רצון ממוצר כלשהו – באחריות המזמין/ה לבדוק את המארז ולעדכן בזמן קבלת המשלוח (הודעה/טלפון) במידה ויש אי התאמות או אם נתגלה פגם כלשהו (כולל צילום והסבר). לא ניתן יהיה לטפל בפגם שנתגלה לאחר איסוף ההזמנה לבית הלקוח/ה או פגם שהתרחש בהובלה עצמית או בשל תנאי אחסון לקויים. יש לשלוח תמונה למייל או בוואטאפ עד 24 שעות מרגע קבלת המשלוח על מנת לקבל החלפה.
 96. רישומי המחשב ו/או האגור בשרתיה של החברה יהוו ראיה לכאורה באשר לנכונות הפעולות המתבצעות דרך החברה.
 97. השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולחוקיה ובמקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו, תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז באר שבע, ישראל.
 98. לקוח אשר לא יענה לטלפון מכל סיבה שהיא, הבלדר/השליח יהיה רשאי להמשיך לנקודת חלוקה הבאה.
 99. לא ינתן זיכוי כספי בגין כישלון בהפצה, באשמת הלקוח (פרטים שגויים שהזין באתר). 
 100. משלוח אשר לא יופץ מכל סיבה שהיא, יופץ ביום העסקים הבא.
 101. זמני חלוקת המשלוחים הם מ00:00 עד 22:00 , עד 48 שעות ממועד האספקה. 
 102. ידוע לי שבמידה ולא יהיה מענה, יהיה רשאי הבלדר/השליח להניח את המשלוח ליד דלת הכניסה לבית כפי שצויין בפרטי המשלוח.
 103. בכל בעיה, פנייה, תלונה או הצעה לשיפור השירות, ניתן לפנות להנהלת החברה באמצעות הדואר האלקטרוני meshekbinyamin@gmail.com ו/או באמצעות טלפון שמספרו: 0506570404.
סגור
Start typing to see posts you are looking for.

*סכום סל הקניות הינו משוערך, הסכום הסופי לחיוב יקבע לאחר שקילת המוצרים וחשבונית סופית תוצמד למשלוח.

0.00
0

עוד לא נרשמתם? קדימה!

הצטרפות למשק בנימין באמצעות:

או מלאו את הפרטים הבאים:

שמחים שחזרתם :)

התחברות למשק בנימין באמצעות:

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Create your first navigation menu here

עגלת קניות

סגור
גלגל למעלה